Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN BOING NV

 I. ALGEMEEN

1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle via de website www.boing-inflatables.com gesloten overeenkomsten en op elke overeenkomst op afstand die tot stand is gekomen tussen de NV BOING, met zetel te 8480 Ichtegem, Fabriekweg 15 met ondernemingsnummer 0438.471.969, RPR Gent afdeling Oostende (aangeduid als “BOING]”) en de klant.  

2. Afwijkingen aan deze algemene voorwaarden moeten uitdrukkelijk en schriftelijk door BOING worden bevestigd.

II. ALGEMEEN

1. Offertes

Alle aanbiedingen, offertes, prijsopgaven zijn steeds vrijblijvend en geldig voor een duur van maximaal 14 dagen, behoudens andersluidende vermelding. De informatie omtrent de producten, diensten en de prijszetting, alsook de gedetailleerde orderinformatie, zijn opgesteld en meegedeeld onder voorbehoud van wijziging en correctie.

2. Prijzen

A. Alle door BOING genoemde prijzen zijn in euro en zijn exclusief BTW, andere heffingen van overheidswege, kosten van vervoer en verzekering, kosten van installatie-, service- en werkzaamheden, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

B. BOING behoudt zich het recht voor om de overeenkomst te weigeren zonder dat hiervoor een reden of schadevergoeding verschuldigd is.

C. In sommige gevallen is sprake van aanbiedingsprijzen. Aanbiedingsprijzen zijn slechts gedurende een bepaalde periode geldig of zolang de voorraad strekt. Op deze prijzen kan voor of na de bepaalde periode geen aanspraak worden gemaakt. Zij binden BOING op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald. Indien na de bestelling items worden afgeprijsd of acties van toepassing zijn, kan de klant geen aanspraak maken op terugbetaling van het prijsverschil.

D. BOING is niet verantwoordelijk voor elke vorm van douanekosten of taksen die mogelijks na de verzending kunnen worden toegepast.

3. Betaling

A. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, dient de betaling van het totale door klant verschuldigde bedrag door de klant voorafgaandelijk aan het levering van goed te hebben plaatsgevonden, dan wel contant bij aflevering (enkel mogelijk voor bedragen kleiner 3.000,00 euro).  

B. Indien betaling achteraf is overeengekomen, dient de betaling uiterlijk 7  dagen na factuurdatum door BOING te zijn ontvangen.

C. Indien u kiest voor betaling bij levering behouden wij ons het recht voor om een voorschot van 70% te vragen.

D. BOING is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering van de betaalopdracht.

E. Wanneer het internetorder, telefonische order of emailorder door BOING bevestigd is, gaat BOING over tot bestelling van de door u bestelde artikelen.

F. Bij gebrek aan betaling binnen de 30 dagen, te rekenen vanaf de factuurdatum, wordt het gefactureerde bedrag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of herinnering vermeerderd met de verwijlintresten. Bent u consument in de zin van artikel I.1., 2° Wetboek Economisch Recht dan past BOING hiervoor de wettelijke interestvoet toe. Bent u een professionele klant of onderneming in de zin van in de zin van artikel I.1., 1° Wetboek Economisch Recht, dan past BOING de interestvoet zoals voorzien in de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties toe. Daarenboven is de klant ertoe gehouden een forfaitaire schadeloosstelling te betalen van 10% op elk onbetaald gelaten factuurbedrag, eveneens van rechtswege en zonder ingebrekestelling, en met een minimum van 250 euro, onverminderd het recht om meerdere schade en nadelen te bewijzen, o.a. door aanrekening van procedurekosten, kosten en erelonen betaald aan een advocaat in geval van gerechtelijke invordering. Bij laattijdige terugbetaling door BOING zijn dezelfde verwijlintresten en schadebedingen van toepassing.

G. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag brengt de onmiddellijke opeisbaarheid van alle openstaande facturen, zelfs de niet-vervallen, met zich mee, zonder rekening te houden met voordien toegestane betalingsmodaliteiten.

H. Bij niet (tijdige) betaling van de door de klant verschuldigde bedragen behoudt de BOING zich het recht voor de werkzaamheden op te schorten tot vereffening van de nog openstaande schuld. De klant kan zich in dit geval niet beroepen op schadevergoedingen noch op overeengekomen uitvoeringstermijnen. BOING heeft integendeel het recht schadevergoeding te vorderen van de klant wegens stopzetting van de opdracht bestaande uit de vergoeding voor de tot aan de beëindiging geleverde prestaties en kosten, meer een forfaitaire vergoeding voor de gederfde winst.

I. De aanvraag tot gerechtelijke reorganisatie (hetzij minnelijk, hetzij gerechtelijk), staking van betaling - zelfs niet officieel vastgesteld - of elk ander feit wijzend op de insolvabiliteit van de klant, heeft voor gevolg dat de facturen betreffende de geleverde diensten en goederen onmiddellijk opeisbaar worden.

4. Annulatie

Wanneer de overeenkomst is aangegaan tegen vaste prijs kan de klant deze ten allen tijde verbreken mits betaling aan BOING van een vergoeding die gelijk is aan de reeds uitgevoerde prestaties, de reeds aangekochte materialen en alles wat zij bij die opdracht had kunnen winnen.

Indien de klant de bestelling weigert, de overeenkomst vernietigt of er geen uitvoering kan worden aan gegeven, dan dient de klant een schadevergoeding van 50 % van het totaalbedrag van de opdracht te betalen.

Als BOING de overeenkomst niet nakomt, is de klant gerechtigd op een soortgelijke vergoeding als diegene die BOING van hem kan vragen als zij het contract niet nakomt.

III. VERKOOP

1. Algemeen

1.1. Eigendomsvoorbehoud

A. De eigendom van door BOING reeds voor ontvangst van betaling aan de klant geleverde artikelen gaat pas op de klant over indien de klant al hetgeen hij uit hoofde van de overeenkomst aan BOING is verschuldigd zoals het betalen van de volledige prijs, eventuele nalatigheidsintresten nog verschuldigd zijn of ook nog alle bijkomende kosten, aan BOING heeft voldaan. De betaalde voorschotten blijven door BOING verworven ter vergoeding van de mogelijke verliezen bij wederverkoop. Het risico terzake van de reeds afgeleverde artikelen gaat echter reeds over op de klant op het moment van aflevering, ook in geval van verandering of incorporatie in andere goederen.

B. Het is de klant verboden de verkochte goederen te verkopen, te verpanden aan een derde of erover op enige wijze te beschikken, zolang de verkoopprijs niet volledig is betaald. In geval van niet-naleving van dit verbod door de klant zal een forfaitaire schadevergoeding van 50 % van de verkoopprijs verschuldigd zijn. Worden de goederen toch aan een derde verkocht, dan komt het recht op de daaruit resulterende verkoopprijs in de plaats van de verkochte goederen. In toepassing van bovenstaande bepalingen heeft BOING het recht om onmiddellijk de verkochte goederen met hun toebehoren terug te nemen waar ze zich bevinden, waarbij alle kosten van weghaling, waaronder demontage, vervoer, … laste van de klant vallen. De klant is verplicht aan BOING mee te delen waar de verkochte goederen zich bevinden en alle medewerking te verlenen voor de weghaling. Als dit weghalen door welke oorzaak ook zou worden verhinderd door toedoen van de klant, zijn aangestelden of zijn schuldeisers, is de klant van rechtswege aan BOING een schadevergoeding verschuldigd ten belope van € 250 per dag tot op de dag dat de goederen in het bezit van BOING worden gesteld. Dit alles onverminderd het voorrecht van BOING waarop deze naar zijn vrije keuze beroep zal kunnen doen.

C. BOING is gerechtigd om, indien de klant  met de nakoming van de betalingsverplichting in gebreke is of in betalingsmoeilijkheden verkeert dan wel naar het oordeel van BOING betaling van de openstaande facturen onzeker is, de onder eigendomsvoorbehoud afgeleverde nog bij de klant aanwezige goederen terug te nemen. De klant is verplicht in voorkomend geval de beslagleggende deurwaarder en de curator in zijn faillissement onverwijld van het eigendomsvoorbehoud van BOING op de geleverde zaken in kennis te stellen.

D. De klant verleent middels acceptatie van deze algemene leveringsvoorwaarden reeds nu onherroepelijk machtiging aan BOING  om de terreinen en gebouwen van klant te betreden teneinde de geleverde zaken terug te kunnen nemen, onverminderd het recht van BOING op vergoeding van de door BOING geleden schade.

1.2. Levering

A. De leveringstermijn wordt steeds in onderling overleg bepaald. Voor zover de offerte een leveringstermijn voorziet, is deze termijn louter indicatief en zonder enige verbintenis.

B. Vermelding van leveringstermijnen op de website, aanbiedingen, bevestigingen en/of overeenkomsten zijn indicatief en niet bindend, maar zullen zoveel mogelijk in acht worden genomen.

C. Indien het door de klant bestelde product niet voorradig is, en op korte termijn ook niet beschikbaar komt, stelt BOING de klant hiervan op de hoogte. Indien mogelijk levert BOING de klant een alternatief artikel van tenminste gelijke prijs en kwaliteit aan.

D. De volledige bestelling zal pas worden verzonden als alle producten klaar zijn om te verzenden. Hierop kan een uitzondering gemaakt worden op uitdrukkelijke vraag van de klant.

E. De leveringstermijn neemt een aanvang na ontvangst door BOING van alle vereiste gegevens mbt de uitvoering van de opdracht en na betaling van het voorschot. Indien een bestelling en/of de uitvoering van een opdracht wordt gewijzigd op verzoek van de klant, neemt de aanvankelijk overeengekomen leveringstermijn slechts een aanvang vanaf het akkoord betreffende de aangebrachte wijzigingen.

F. Indien op vraag van de klant wijzigingen worden aangebracht aan de levertermijn en / of – plaats en/of –omstandigheden, of indien de klant verkeerde inlichtingen heeft verstrekt aan BOING, verwerft BOING het recht de gemaakte extra kosten aan de klant in rekening te brengen. Indien voor de leveringsdatum de BTW wijzigingen ondergaat, wordt de totale prijs in dezelfde mate aangepast

G. De leveringstermijn wordt geschorst ingeval van overmacht, staking, lockout, exploitatiemoeilijkheden, enz. onafhankelijk van de wil van BOING, zowel in haar eigen werkplaatsen als deze van de leveranciers. Dit geldt eveneens ingeval van storing in transportondernemingen, pandemie, epidemie, mobilisatie, oorlog, opeisingen, oproer en gelijkaardige gebeurtenissen. Dit geldt eveneens indien dergelijke omstandigheden productie- en leveringsmogelijkheden in binnen- en buitenland hinderen. Deze opsommingen zijn slechts exemplatief.

1.3. Verzending en bezorging

A. De klant dient zijn adresgegevens in de bevestiging e-mail op juistheid te controleren. De klant is verplicht om eventuele onjuistheden uiterlijk binnen de 3 werkdagen voor de overeengekomen bezorgdatum door te geven aan BOING. Eventuele kosten die het gevolg zijn van onjuiste adresgegevens op de bezorgbon, zullen worden doorgerekend aan de klant.

B. De bezorgingen worden verzorgd door een externe transporteur die de goederen tot aan de drempel brengt van het adres.

C. Bij de bezorging door de pakketdienst tekent de klant voor ontvangst van zijn bestelling de vrachtbrief van de pakketdienst.

D. Vanaf het moment van de levering of afhaling van de goederen draagt de klant alle risico’s m.b.t. de verkochte goederen.

E. Wanneer de klant weigert de hem aangeboden correcte en onbeschadigde goederen terstond in ontvangst te nemen, zijn daaruit voortvloeiende vrachtkosten, onkosten van opslag e.d. voor de rekening van de klant.

F. De goederen worden geacht aanvaard te zijn door de klant op de dag van de levering, behalve in geval van een duidelijk omschreven en gedetailleerde klacht die aan BOING per aangetekende brief moet bekendgemaakt worden binnen de 14 werkdagen op het adres van de zetel te BOING. De klant kan een klacht niet inroepen om de betaling van de facturen of van de verkoopbonnen op te schorten of uit te stellen.

G. Geringe in de handel toelaatbaar geachte of technisch niet te vermijden afwijkingen in kwaliteit, kwantiteit, breedte, kleuren, maat, afwerking e.d. kunnen geen grond voor klachten opleveren, noch kleurafwijkingen van materialen en foto’s op de website. Indien de klant zelf door BOING geleverde zaken monteert, dient de klant zich vóór montage van de goede staat daarvan te overtuigen. Na montage door de klant, vervalt elke aanspraak op zichtbare afwijkingen.

H. Garantiebepalingen zijn slechts van kracht bij het met de bestemming corresponderend gebruik van de geleverde zaken of uitgevoerd werk. Onoordeelkundig handelen van of onvoldoende zorg voor de geleverde zaken sluit elke klacht uit en doet garanties en andere waarborgen vervallen. Noch aan een verkleuring van kunststof, textiel of vezelstoffen welke uit technisch oogpunt niet te voorkomen is of welke volgens de handelsgebruiken algemeen wordt toegelaten, noch aan ondergeschikte afwijking van andere aard kan een klant het recht ontlenen op vervanging, herstel of schadevergoeding.

1.4. Garanties

A. BOING garandeert dat de door BOING geleverde artikelen voldoen aan de eisen van bruikbaarheid, betrouwbaarheid en levensduur zoals deze door partijen bij de overeenkomst in redelijkheid mogen worden verwacht. Mocht het door de klant gekochte product bij aankomst zichtbare gebreken vertonen, dan dient te worden gemeld overeenkomstig artikel III, 1.4, D van deze algemene voorwaarden.

B. De producten uit het assortiment van BOING worden geleverd met fabrieksgarantie volgens de garantiebepalingen van de betreffende fabrikanten overeenkomstig artikel III, 1.4, E. Indien de klant aanspraak wenst te maken op de garantie, dient dit bij voorkeur schriftelijk aan BOING te worden gemeld. Hierbij dienen de bestelbon en foto’s te worden toegevoegd. De waarborg geldt enkel en alleen bij normaal gebruik. De waarborg slaat enkel en alleen op fabricatiefouten. De waarborg is degressief, en komt alleen de eerste 2 jaar in aanmerking voor een volledige garantie op fabricatiefouten.

C. Er geldt geen garantie in de volgende omstandigheden:

 • Ten aanzien van normale slijtage;
 • Indien er geen aankoopbewijs kan worden voorgelegd;
 • Bij onoordeelkundig gebruik;
 • Bij beschadiging door opzet of grove onachtzaamheid;
 • Bij van buitenaf komend onheil (b.v.: blikseminslag, stroomuitval, natuurrampen, etc.);
 • In geval het gebrek het gevolg is van herstel- of andere werkzaamheden uitgevoerd door derden.

D. De klant is verplicht met bekwame spoed na levering van de bestelde artikelen te onderzoeken of BOING de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en is voorts gehouden BOING terstond, doch uiterlijk binnen de 14 werkdagen na levering, schriftelijk in kennis te stellen van de eventuele geconstateerde gebreken. Bent u consument, dan dient u BOING schriftelijk in kennis te stellen van de non-conformiteit van het geleverde goed binnen de 2 jaar na de levering van het goed. Indien dit niet gebeurt, wordt BOING geacht aan haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst te hebben voldaan.

E. BOING geeft u de volgende waarborg tegen verborgen gebreken die bestaan op het moment van de aankoop: de wettelijke garantietermijn voor consumenten bedraagt 2 jaar/ de garantietermijn voor de professionele klant bedraagt alsook 2 jaar. Deze garantie gaat in bij afhaaldatum of leveringsdatum.

2. Verkoop via webshop

2.1 Verkoop op afstand

A. Alle opgaven van prijzen, specificaties, foto’s en/of andere aanduidingen van artikelen en/of diensten worden door BOING zorgvuldig op de website weergegeven. BOING kan echter niet instaan voor de juistheid daarvan. BOING is niet gebonden aan bestellingen welke zijn geplaatst op basis van op de website voorkomende onjuiste informatie. Bepaalde verwijzingen op de website kunnen verwijzen naar informatiebronnen die door derden worden aangeboden en onderhouden. BOING heeft daarover geen controle en aanvaardt terzake geen aansprakelijkheid ten gevolge van de door een derde verstrekte informatie.

B. Overeenkomsten komen tot stand wanneer BOING de geplaatste bestelling bevestigt. Deze bevestiging volgt zo spoedig mogelijk volgend op de ontvangst van het elektronische bestelformulier dat door de klant, overeenkomstig de bestelprocedure zoals vermeld op de website, is verstuurd. Door het plaatsen van de bestelling, ontstaat de betalingsverplichting in hoofde van de klant. Door het versturen van het bestelformulier verklaart de klant kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met deze algemene voorwaarden.

C. De klant (ingeval deze een consument is) erkent bij het plaatsen van zijn bestelling uitdrukkelijk dat deze bestelling een betalingsverplichting inhoudt.

D. Een overeenkomst tussen BOING en de klant wordt afgesloten in het Nederlands.

E. Orderproces: Wij verrichten de volgende technische stappen om tot sluiting van een overeenkomst op afstand met de klant te komen:

 • De klant ziet een gedetailleerd voorbeeld van een door hem/haar gekozen product;
 • De klant kan, indien van toepassing, de gewenste maat en kleur van het product kiezen;
 • De klant kan vervolgens op “bestellen” klikken om het product in de winkelwagen te plaatsen;
 • De klant kan indien, gewenst, op “verder winkelen” klikken om meerdere producten in de winkelwagen te plaatsen;
 • De klant kan in het winkelwagenscherm vervolgens nogmaals op “bestellen” klikken;
 • “Nieuwe” klanten hoeven geen account aan te maken, maar dienen bij een bestelling wel persoonlijke gegevens door te geven;
 • De klant kan aangeven welke betaalmethoden zijn of haar voorkeur heeft;
 • De klant ziet een besteloverzicht van zijn/haar producten;
 • De klant gaat over tot bestelling en erkent zijn betalingsverplichting door op de knop “Afrekenen” te klikken;
 • BOING bevestigt de koop door het versturen van een orderbevestiging per e-mail.

2.2.  Prijzen

A. De op de website vermelde prijzen gelden uitsluitend voor de levering van artikelen die via de website aangekocht worden. Eventuele prijswijzigingen, typ- en/of drukfouten voorbehouden.

B. De aanbiedingen of prijsopgaven op deze website dienen te worden aangemerkt als een uitnodiging aan de potentiële klanten tot het doen van een aanbod.

2.3. Betalingen

A. Betaling door de klant geschiedt vooraf per internetbetalingsomgeving beschikbaar en aangeboden via de website of manuele overschrijvingen, ook betalingen via overschrijving verlopen via deze betalingsomgeving. In uitzonderlijke gevallen kan het aankoopbedrag bij aflevering worden voldaan per pin of contante betaling, doch enkel met uitdrukkelijke toestemming van BOING.

2.4 Herroeping (enkel voor consumenten)

A. De klant heeft vanaf de datum van bestelling tot en met 14 werkdagen na ontvangst van het artikel het recht de overeenkomst te herroepen zonder opgave van redenen. Deze periode moet u echter niet verwarren met een ‘op proef-periode’. Alle herroepingen gebeuren bij voorkeur schriftelijk aan BOING. Een modelformulier vindt u hier:

https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf.

U dient in geval van herroeping in ieder geval uw volledige naam, telefoon- en ordernummer te vermelden. In geval van herroeping dient het artikel onmiddellijk en verantwoord (dat wil zeggen: met zo min mogelijk risico op beschadiging) aan BOING te worden geretourneerd.

B. Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. Indien de goederen door hun aard niet op normale wijze via de post teruggezonden kunnen worden, kunnen de goederen door de bezorgdienst van BOING opgehaald worden. In dat geval komen de directe kosten van het terugzenden van de goederen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op maximum 250 euro (incl. BTW) per pallet verzending en dit binnen België. Bij meerdere palletverzendingen wordt het maximum bedrag vermenigvuldigd met het aantal paletten.

C. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen (niet limitatief: de terugbezorgde goederen niet compleet of niet in de originele staat zijn, de artikelen gebruikt, vuil of beschadigd zijn,…). In dit geval zal BOING recht hebben op een schadevergoeding die overeenstemt met de werkelijke schade die door BOING wordt geleden.

3. Verkoop op maat 

3.1 Auteursrechten

A. Het auteursrecht en het recht van tekening/model tav van de door BOING ontworpen modellen, schetsen, grafische ontwerpen, foto's, logo's en andere creaties alsmede ten aanzien van de daarna vervaardigde exemplaren van het product, komen uitsluitend toe aan BOING, tenzij anders schriftelijk overeengekomen, met het verbod op namaak, nadruk of wijzigingen.

B. Tenzij anders schriftelijk overeengekomen blijven de aan de klant ter beschikking gestelde materialen, zoals modellen, schetsen, grafische ontwerpen, foto's, logo's en andere creaties, eigendom van BOING.

C. BOING behoudt zich het recht voor om de eindresultaten van projecten en/of namen van klanten te gebruiken voor publicitaire doeleinden, alsook het recht voor om zijn naam of logo te vermelden op de eindresultaten van projecten, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

3.2 Garanties

A. BOING garandeert dat het geleverde goed door of vanwege haar is ontworpen, dat zij geldt als maker in de zin van de Auteurswet en als auteursrechthebbende over het werk kan beschikken.

B. BOING respecteert bestaande auteursrechten en wettelijke auteursrechthouders. BOING garandeert dat de uitvoering van de finale afgeleverde ontwerpen geen inbreuk maakt op het auteursrecht van derden tenzij specifiek vermeld en overeengekomen met de klant. In dat geval gaat de klant akkoord om BOING (en haar werknemers en eventuele onderaannemers) juridisch te vrijwaren van elke aansprakelijkheid met betrekking tot auteursrechtclaims van derden die kunnen ontstaan.

C. De klant garandeert dat aangeleverde beelden of ontwerpen, gebruikt door BOING in uitvoering van de opdracht, geen inbreuk maken op het auteursrecht van derden. De klant stemt ermee in om BOING en haar zakenrelaties vrij te houden van enige wettelijke aansprakelijkheid met betrekking tot auteursrechtclaims van derden die kunnen ontstaan met betrekking tot de bijdragen van BOING aan de uitvoering van de opdracht.

3.3 Aansprakelijkheid

A. BOING aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verkeerd doorgegeven informatie. De klant vrijwaart BOING voor aanspraken t.a.v. auteursrechten betreffende door de klant verstrekte materialen, die bij de uitvoering van de opdracht worden gebruikt.

B. BOING kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor fouten in de tekst of het ontwerp, indien de klant controle heeft uitgevoerd en zijn goedkeuring heeft gegeven. De klant draagt het risico van misverstanden/fouten tav de uitvoering van de overeenkomst door handelingen van de klant, zoals het niet tijdig of niet aanleveren van volledige, deugdelijke en duidelijke gegevens.

3.4 Annulatie en herroeping

Aangezien de goederen specifiek voor de klant volgens zijn/haar specificaties werden vervaardigd, kan de klant zich niet beroepen op een annulatie of herroeping van de overeenkomst.

IV. HERSTELLINGEN

1. Retentierecht

BOING kan een retentierecht uitoefenen op de ter reparatie aangeboden goederen, indien en voor zolang als de klant de kosten van de werkzaamheden aan het betreffende goed niet of niet geheel voldoet en /of de klant de kosten van eerdere door BOING verrichte werkzaamheden aan datzelfde goed niet of niet in zijn geheel voldoet en/of de klant andere vorderingen die voorvloeien uit de contractuele relatie met BOING niet of niet geheel voldoet, inclusief eventuele schade, interesten en kosten.

2. Aflevering en ophaling

2.1 Het te herstellen goed moet gedemonteerd worden afgeleverd op de vestiging van BOING te Fabriekweg 15 – 8480 Eernegem.

2.2 Indien het te herstellen goed niet binnen 2 werkdagen vanaf het tijdstip dat BOING aan de klant schriftelijk heeft medegedeeld dat deze gereed staat, is opgehaald op de vestiging van BOING te Fabriekweg 15 – 8480 Eernegem, komen de kosten en risico’s van bewaring voor rekening van de klant. Hiervoor wordt een forfaitair bewaarloon van 150 euro per dag aangerekend.

 

 

 

V. KLACHTEN OF BETWISTINGEN

1. Klachten of betwistingen dienen per aangetekende brief gericht aan de zetel van BOING te worden bekendgemaakt binnen de 14 werkdagen na levering.

2. Ingeval de klacht gegrond wordt bevonden is de aansprakelijkheid van BOING beperkt tot de omruiling van de goederen indien het item voorradig is. Indien de items voor de gegronde klacht niet geruild kunnen worden zullen zij terugbetaald worden inclusief de verzendingskosten. Elke aansprakelijkheid van BOING beperkt zich tot het daadwerkelijk betaalde bedrag van de niet-conforme bestelling.

VI. OVERMACHT

1. Indien voor of tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat (verdere) uitvoering van de overeenkomst voor BOING niet mogelijk is als gevolg van overmacht, heeft voor BOING het recht, zonder alsdan tot enige schadevergoeding gehouden te zijn, de uitvoering van de overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst te ontbinden.

2. Als overmacht zal gelden, elke omstandigheid buiten toedoen van BOING, waardoor de normale uitvoering van de overeenkomst wordt verhinderd waarbij met name wordt gedacht aan stakingen, noodweer, lock-out, brand, machinebreuk, ongeval, sociale conflicten, epidemie, pandemie, oorlogen, molest- brand- en waterschade, defecten aan machinerieën, bedrijfsstoringen, energiestoringen, belemmering of vertraging in / van het transport van materialen of te leveren zaken, het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning, maatregelen van de overheid alsmede de gevolgen hiervan, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite. Tevens wordt als overmacht beschouwd het niet of niet tijdig voldoen aan hun verplichtingen door de leveranciers van BOING en in het algemeen alle andere gebeurtenissen buiten de controle van BOING.

VII. AANSPRAKELIJKHEID

1. BOING is nooit aansprakelijk voor direct of indirect geleden schade, bedrijfs – en / of stagnatieschade, daaronder begrepen vertraging in de levering van zaken en/of oplevering van het werk, ontstaan door gebreken aan de geleverde goederen en/of door BOING verrichte werkzaamheden, behoudens opzet en/of grove fout in hoofde van BOING.

2. De aansprakelijkheid van BOING is ten allen tijde beperkt tot de factuurwaarde. BOING kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor de werken uitgevoerd door een onderaannemer.Ten aanzien van professionele klanten zal BOING nooit gehouden zijn tot enige vergoeding van schade van welke aard dan ook en door welke oorzaak dan ook, hoger dan het totaalbedrag van de transactie tussen BOING en de professionele klant.

3. Indien en voor zover BOING zich niet op enige exoneratie zal kunnen beroepen is zij enkel gehouden tot vergoeding van schade tot het bedrag waarvoor haar aansprakelijkheidsverzekering dekking biedt.

4. Geleden schade dient ons per aangetekend schrijven naar onze zetel; BOING binnen een termijn van 14 werkdagen na het ontstaan van de schade meegedeeld te worden.

VIII. GDPR

BOING en de klant erkennen dat op de verwerking van persoonsgegevens ivm een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon de Verordening (EU) 2016/679 ( “GDPR”) en de privacy policy van toepassing zijn.  Voor alle vragen en inlichtingen kan u contact opnemen via info@boingnv.be.

IX. BETWISTINGEN EN BEWIJS

1. Op alle overeenkomsten en rechtsverhoudingen waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is het Belgisch recht van toepassing en zijn enkel de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement alwaar BOING haar zetel heeft bevoegd.

2. Zowel BOING als de klant aanvaarden elektronische communicatie (bv. e-mail) als bewijsmiddel.